2022 වසර සදහා අ. පො. ස.(උ. පෙ.) අංශයට ඇතුලත් වීම සදහා අයැදුම්පත් බාරදීම

සිසුන් සඳහා අයදුම්පත්

භාරදියහැකි ක්‍රම,
  
1.  [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමෙන්

2. පාසලට ගෙනවිත් මුරකුටිය තුල තබා ඇති පොතහි සටහන් කොට භාරදීම

3.  ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් -

විදුහල්පති
ධර්මපාල විද්‍යාලය 
පන්නිපිටිය.

  • අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය,
    • භාහිර සිසුන් සඳහා - 2022-12-09