2020 වසර සදහා අ. පො. ස.(උ. පෙ.) අංශයට ඇතුලත් වීම සදහා අයැදුම්පත් බාරදීම

අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා අයදුම්පත

PDF

Word

භාහිර සිසුන් සඳහා අයදුම්පත

PDF

Word

උපදෙස්

2020 වසර සදහා අ. පො. ස.(උ. පෙ.) අංශයට ඇතුලත්වීමේ සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත

  • භාරගන්නා අවසාන දිනය  2020 මැයි මස 20
  • භාරදියහැකි ක්‍රම  
1. ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් -

විදුහල්පති
ධර්මපාල විද්‍යාලය
පන්නිපිටිය.

2. පාසලට ගෙනවිත් මුරකුටිය තුල තබා ඇති පොතහි සටහන් කොට භාරදීම

3. විද්‍යුත් ලිපිනයට එවීමෙන්

සැලකිය යුතුය

[email protected] විද්‍යුත් තැපෑල මගින් එවීමේදී අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

වෙනත් පාසලක ඉගනුම ලබන්නේ නම් එම පාසලේ විදුහල්පති ගේ නිර්දේශය අවශ්‍ය නොවේ. එහෙත්  ඔබගේ සුදුසුකම් අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැදවිමක් සිදුකලවිට සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පතක් සියලුම අත්සන් සහිතව ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වේ.